Privacy verklaring/ policy

Click the button for the English version

Nederlands

V2FUTURE BV, gevestigd aan Noordhollandstraat 71, 1081AS Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Noordhollandstraat 71, 1081AS Amsterdam

+31207607880

Danny Piek is de Functionaris Gegevensbescherming van V2FUTURE BV Hij/zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

V2FUTURE BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens (op basis van IP-adres)
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

V2FUTURE BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– V2FUTURE BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– V2FUTURE BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

V2FUTURE BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1 kalenderjaar.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

V2FUTURE BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. V2FUTURE BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onder bedrijven getekend als derde partij behoren bij V2FUTURE de volgende partijen: Google Analystics & Microsoft Clarity.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

V2FUTURE BV gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak (voornamelijk pagina laadsnelheid). Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaan. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door V2FUTURE BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] t.a.v. Communicatie afdeling D.Piek . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. V2FUTURE BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

V2FUTURE BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met uw V2FUTURE contactpersoon of via [email protected].

English version

V2FUTURE BV, located at Noordhollandstraat 71, 1081AS Amsterdam, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:

Noordhollandstraat 71, 1081AS Amsterdam

+31207607880

Danny Piek is the Data Protection Officer of V2FUTURE BV He/she can be reached at [email protected].

Personal data that we process

V2FUTURE BV processes your personal data because you use our services and/or because you provide us with this data yourself. Below you find an overview of the personal data we process:

– IP-address
– Other personal information that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by phone
– Location data (based on IP address)

Special and/or sensitive personal data that we process

Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years of age. Unless they have permission from parents or guardians. However, we cannot verify whether a visitor is over 16. We therefore recommend that parents be involved in their children’s online activities, in order to prevent the collection of data about children without parental consent. If you are convinced that we have collected personal data on a minor without such consent, please contact us at [email protected] and we will delete this information.

For what purpose and on which basis do we process personal data?

V2FUTURE BV processes your personal data for the following purposes:

– To deliver goods and services to you
– V2FUTURE BV analyzes your behavior on the website to improve the website and the products and services offered to match your preferences.
– V2FUTURE BV also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as data we need for our tax return.

How long we keep personal data

V2FUTURE BV keeps your personal information no longer than strictly necessary to fulfill the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data: 1 calendar year.

Sharing personal data with third parties

V2FUTURE BV will not sell your information to third parties and will only provide it to third parties if this is necessary for the execution of our agreement with you or to meet a legal obligation. With companies that process your data on our behalf, we have a processor agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data. V2FUTURE BV remains responsible for these processes. Among companies signed as third parties are the following parties at V2FUTURE: Google Analystics & Microsoft Clarity.

Cookies, or similar technologies, that we use

V2FUTURE BV uses only technical, functional and analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you visit this website for the first time. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use (mainly page load speed). They ensure that the website works properly. They also allow us to optimize our website. You can opt out of cookies by setting your Internet browser to not store cookies anymore. In addition, you can delete all information previously stored using your browser settings.

Viewing, modifying or deleting data

You have the right to inspect, correct or remove your personal data. Furthermore, you have the right to withdraw your consent for the data processing or object to the processing of your personal data by V2FUTURE BV and you have the right to data portability. This means that you can request us to send the personal data we have about you in a computer file to you or another organization named by you. You can send a request to inspect, correct, delete or change your personal data or request to withdraw your permission or objection to the processing of your personal data to [email protected] t.a.v. Communicatieafdeling D.Piek . To make sure that the request is made by you, we ask you to send a copy of your identity document with the request. Make in this copy your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks. V2FUTURE BV would also like to point out that you have the possibility to lodge a complaint with the national supervisory authority, the Autoriteit Persoonsgegevens. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

V2FUTURE BV takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact your V2FUTURE contact person or via [email protected].